O wydawnictwie

Wydawnictwo Arche powstało w roku 2000. Zdecydowana większość książek, które ukazały się naszym nakładem to literatura naukowa przynależąca do obszaru nauk humanistycznych i społecznych. W Wydawnictwie Arche publikowali naukowcy związani z najlepszymi polskimi uczelniami: Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim.

Ważną częścią naszego dorobku wydawniczego są książki z dziedziny prawa. Publikowaliśmy podręczniki akademickie (jeden z pierwszych to Prawo morskie Jerzego Młynarczyka), komentarze do najważniejszych ustaw (tu warto wymienić przede wszystkim Kodeks karny. Komentarz pod redakcją Andrzeja Wąska, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz autorstwa Zbigniewa Hołdy oraz Kazimierza Postulskiego i Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich autorstwa Andrzeja Gaberle i Marianny Korcyl-Wolskiej) oraz monografie poświęcone poszczególnym instytucjom prawnym (np. Korupcja w ujęciu normatywnym autorstwa Jacka Potulskiego, Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym autorstwa Barbary Nity, Dylematy humanitarnej interwencji Jerzego Zajadły).

W sferze naszych zainteresowań wydawniczych znajduje się również kryminologia. Tej właśnie dziedzinie poświęcony jest podręcznik akademicki Kryminologia autorstwa pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski) oraz bardzo ważna praca Henryka Machela Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. To w naszym wydawnictwie opublikował dwie istotne książki Wojciech Zalewski (Sprawiedliwość naprawcza oraz Przestępca niepoprawny jako problem polityki kryminalnej).

Kolejną ważną dla nas dziedziną jest historia. Swoje prace publikowali u nas m.in.: Jan Baszkiewicz (Anatomia bonapartyzmu, Powszechna historia ustrojów państwowych), Dariusz Szpoper (Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej, Gente Lihtuana, natione Lithuana), Przemysław Dąbrowski (Rozpolitykowane miasto, Siła w kulturze, jedność w narodzie). Naszym nakładem ukazało się tłumaczenie głośnej Rewolucji francuskiej Pierre’a Gaxotte’a oraz pierwsza w powojennym polskim piśmiennictwie historycznym praca poświęcona francuskiemu Kodeksowi handlowemu z 1807 roku, autorstwa Anny Klimaszewskiej.

Wydaliśmy również szereg prac z politologii. Do najważniejszych należą Systemy polityczne współczesnego świata autorstwa Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta, Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne Marcina Króla, Historia myśli polityczno-prawnej Stanisława Filipowicza.

Na dorobek wydawniczy Arche składają się także książki z obszaru filozofii. Trzeba tu wspomnieć przede wszystkim o serii Horyzonty Filozofii Prawa, którą wydajemy wraz z Naczelną Radą Adwokacką. W ramach serii ukazało się dotychczas 10 tomów. Warto też wymienić trzy książki poświęcone niemieckiej filozofii prawa: Dziedzictwo przeszłości, Przyszłość dziedzictwa, Dziedzictwo i przyszłość. Wydaliśmy je we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Z kolei we współpracy z Fundacją Chain opublikowaliśmy tłumaczenie Żywota don Kichota i Sancza autorstwa hiszpańskiego filozofa Miguela de Unamuno. Książka ukazała się pod honorowym patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce.

Scroll to top