Procedura recenzyjna

  1. Teksty publikacji naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Arche są recenzowane.
  2. Pierwszej oceny treści tekstu dokonuje Wydawnictwo w terminie 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. Wstępnie zaakceptowany przez Wydawnictwo tekst przekazywany jest recenzentowi zewnętrznemu.
  3. Wyboru recenzenta zewnętrznego dokonuje Wydawnictwo, spośród specjalistów z danej dziedziny nauki. Recenzent musi posiadać stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego i nie może być związany z tym samym co Autor ośrodkiem akademickim.
  4. Recenzja powinna zawierać ocenę poziomu merytorycznego pracy, trafności wyboru jej tematu, sposobu prezentacji zagadnienia, któremu praca została poświęcona, poprawności sformułowanych przez Autora wniosków. Recenzent powinien wskazać błędy, jakie popełnił Autor, oraz ewentualnie zaproponować zmiany w treści lub konstrukcji pracy, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jej poziomu merytorycznego.
  5. Po zapoznaniu się z treścią recenzji Wydawnictwo informuje Autora o ostatecznym przyjęciu tekstu do publikacji (jeśli recenzja była jednoznacznie pozytywna) lub informuje Autora o konieczności wprowadzenia do tekstu zmian postulowanych przez recenzenta i wyznacza na to Autorowi dodatkowy termin.
  6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji wstępnie zaakceptowanego tekstu, jeśli tekst ten uzyskał jednoznacznie negatywną ocenę recenzenta lub też jeśli Autor nie wprowadził do tekstu postulowanych przez recenzenta zmian.
Scroll to top