Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Arche kieruje się w swej działalności standardami opracowanymi przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics).

Podejmując decyzję o przyjęciu do publikacji pracy naukowej, kierujemy się wyłącznie jej poziomem merytorycznym. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć publikacji utworów będących plagiatami, autoplagiatami, czy też obarczonych takimi wadami jak ghostwriting (przypisanie autorstwa osobie innej niż faktyczny autor) lub guest autorship (poszerzenie listy autorów utworu o osoby, które faktycznie nie uczestniczyły w jego powstaniu). W przypadku prac zbiorowych zabiegamy również o to, aby określenie autorstwa poszczególnych części utworu było precyzyjne i odzwierciedlało rzeczywisty wkład autorów.

Wyżej wymienione zasady znajdują swój wyraz w stosowanej przez nas umowie wydawniczej. Autor zobowiązuje się w niej do przekazania utworu w pełni oryginalnego, nie obciążonego prawami osób trzecich, którego opublikowanie nie będzie naruszać niczyich praw ani dóbr osobistych.

Scroll to top