Adwokatura wileńska 1918-1939

Aleksander Hall. Marzenie o polskiej prawicy

Aleksander Meysztowicz. Portret polityczny konserwatysty

Anatomia bonapartyzmu

Aneksja Austrii i Kraju Sudetów do III Rzeszy

Code de commerce – francuski Kodeks handlowy z 1807 roku

Code noir. U źródeł ordonansu Ludwika XIV w sprawie niewolników

Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych

De Gaulle – the Restorer of the Republic

Dylematy humanitarnej interwencji

Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa

Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch: portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty

Dzieje adwokatury gdańskiej

Formuła Radbrucha

Frank

Fuller

Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851-1943)

Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne

Historia myśli polityczno-prawnej

Holmes

Instytucje i ich wrogowie - okładka

Instytucje i ich wrogowie

Jedna czy wiele procedur karnych

Kantorowicz

Kaufmann

Kelsen

Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807 – 1814

Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Kodeks karny. Komentarz.

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej

Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej

Korupcja w ujęciu normatywnym. Odpowiedzialność karna i jej wyłączenie

Kryminologia

Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007-2015

Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych

Momenty przełomowe w historii polskiej adwokatury

Na błędnym kursie - okładka

Na błędnym kursie. Polityka i gospodarka Polski w latach 2015-2020

Na mieliźnie. Gospodarka Polski w latach 2020 – 2022 (z polityką w tle)

Naprawdę trzeba było coś zrobić

Nowe technologie w praktyce prawnika

O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej

O wygaszaniu państwa prawa

Odpowiedzialność za Mur

Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej

Perelman

Podstawowe zagadnienia etyki adwokackiej

Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów

Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpieczeniowa

Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881)

Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862

Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Postępowanie ochronne w prawie celnym

Pound

Powszechna historia ustrojów państwowych

Prawo morskie

Przestępca „niepoprawny” – jako problem polityki kryminalnej

Przestępczość ubezpieczeniowa w praktyce zakładów ubezpieczeń

Przestępczość ubezpieczeniowa: etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie

Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa

Ptak srebrnopióry

Radbruch

Rewolucja francuska

Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939

Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764)

Schmitt

Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku

Ślady na piasku. Monologi, przesłuchania

Smuga światła

Sprawiedliwość naprawcza

Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939

Suplement. Teksty własne, wywiady

Systemy polityczne współczesnego świata

Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego a rzeczywistość. Myśl polityczno-prawna i działalność Tadeusza Wróblewskiego (1858-1925)

Viehweg

W domu wroga

Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna

Wiktor Zenon Maleszewski okładka

Wiktor Zenon Maleszewski. Ostatni polski prezydent międzywojennego Wilna

Wpływ tymczasowego aresztowania na stosunek pracy pracownika

Wróblewski

Żywot Don Kichota i Sancza

Scroll to top