Jerzy Zajadło

Prawnik i filozof, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, członek–korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat Nagrody Naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Autor monografii: Formuła Radbrucha, Odpowiedzialność za Mur, Studia Grotiana, Dylematy humanitarnej interwencji, Dziedzictwo przeszłości, Radbruch, Schmitt, Kaufmann, Kantorowicz, Iuridica Minima. Współautor prac zbiorowych: Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa oraz Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa.

Autorzy

Scroll to top