Procedura wydawnicza

 1. Zgłoszenie utworu do publikacji.
  Zgłaszając utwór do publikacji, Autor powinien przedstawić jego streszczenie i spis treści, określić objętość utworu, udzielić informacji na  temat materiału ikonograficznego, który miałby być wykorzystany w publikacji, wskazać preferowaną przez siebie formę edytorską, w jakiej miałby się ukazać utwór (w szczególności rodzaj oprawy).
 2. Wstępne przyjęcie utworu do publikacji.
  Na podstawie informacji przedstawionych przez Autora wydawnictwo podejmuje decyzję o wstępnym przyjęciu utworu do publikacji i zwraca się do Autora o udostępnienie jego pełnej wersji (w  formie elektronicznej). Wydawnictwo wyznacza redaktora  prowadzącego, do którego zadań należeć będzie ostateczna ocena utworu oraz nadzór nad dalszym procesem wydawniczym.
 3. Zawarcie umowy wydawniczej.
  Po uzyskaniu od redaktora prowadzącego pozytywnej oceny utworu wydawnictwo przedstawia Autorowi projekt umowy wydawniczej. Projekt ten zawiera w szczególności postanowienia o formie, nakładzie i terminie, w jakim zostanie opublikowany utwór, oraz oświadczenie Autora, że utwór jest w pełni oryginalny i że jego publikacja nie naruszy praw osób trzecich.
 4. Zewnętrzna recenzja.
  Po zawarciu umowy wydawniczej wydawnictwo przekazuje utwór do recenzji zewnętrznej. Wydawnictwo stosuje się tu do opracowanej przez siebie Procedury recenzowania.
 5. Opracowanie redakcyjne utworu.
  Po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej i wprowadzeniu przez Autora do utworu zmian postulowanych przez recenzenta utwór podlega redakcji i korekcie. Dokonując opracowania redakcyjnego, wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby w żaden sposób nie naruszyły one intencji Autora.
 6. Korekta autorska.
  Wydawnictwo przekazuje Autorowi opracowany redakcyjnie utwór do korekty autorskiej. Jeśli Autor nie dokona korekty autorskiej w wyznaczonym w umowie wydawniczej terminie, Wydawnictwo uznaje, że zaakceptował on wszystkie zaproponowane zmiany redakcyjne.
 7. Projekt okładki.
  Wydawnictwo stara się zapewnić Autorowi wpływ na formę edytorską, w jakiej zostanie opublikowany utwór. W myśl tej zasady Wydawnictwo przedstawia Autorowi do wyboru 3 różne projekty okładek.
Scroll to top