Leszek Bosek

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii UW, sędzia Sądu Najwyższego, prezes Prokuratorii Generalnej RP (2016-2018). Współautor pracy Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top