Open post

W domu wroga

Barbara Szczepuła
ISBN 978-83-88445-35-4, twarda oprawa, 246 stron, Sopot 2020

W domu wroga to zbiór 31 reportaży opowiadających o ludziach, którzy po zakończeniu II wojny światowej przyjechali do Gdańska i rozpoczęli tu nowe życie. Pochodzili z Kaszub, ze wschodnich Kresów II Rzeczypospolitej, z Warszawy, z Wielkopolski, a także z innych stron Polski. To oni odbudowywali zniszczone miasto, otwierali szkoły, tworzyli wyższe uczelnie, teatry, kluby sportowe, budowali gospodarkę, redagowali gazety. To za ich sprawą Gdańsk zyskał specyficzny klimat, ów genius loci, który w Sierpniu ’80 zaowocował powstaniem wielkiego ruchu Solidarności.

Barbara Szczepuła jest dziennikarką i autorką siedmiu książek poświęconych najnowszej historii Gdańska i Pomorza. Opublikowała m.in. Kod Heweliusza (2006), Dziadek w Wehrmachcie (2007), Rajski ogród (2010), Alina Pienkowska. Miłość w cieniu polityki (2013), Okno z widokiem na Politechnikę (2014).

Open post

Wróblewski

Tomasz Snarski
ISBN 978-83-88445-46-0, twarda oprawa, 176 stron, Sopot 2020

Bronisław Wróblewski (1888-1941) – jeden z najwybitniejszych polskich karnistów, związany z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Uważany za twórcę pierwszej teorii polityki kryminalnej w nauce polskiej, wprowadził do polskiej nauki pojęcie penologii. W swojej pracy badawczej podejmował kwestie interdyscyplinarne, obejmujące prawo karne, teorię i filozofię prawa, kryminologię czy socjologię. Badał zagadnienia kary kryminalnej, przestępczości, ale także ogólne problemy teorii i filozofii prawa.

Zawarty w książce tekst Wróblewskiego Prawo karne a moralność. Szkoła humanistyczna prawa karnego zawiera cenne wypowiedzi dotyczące relacji prawa karnego i moralności oraz pedagogicznych aspektów kary kryminalnej. Skłania do postawienia wielu pytań filozoficznoprawnych, ukazując bogactwo rozmaitych tradycji nauki i filozofii polskiego prawa karnego.

Open post
Na błędnym kursie - okładka

Na błędnym kursie. Polityka i gospodarka Polski w latach 2015-2020

Dariusz Filar
ISBN 978-83-88445-48-4, miękka oprawa, 214 stron, Sopot 2020

Na błędnym kursie - okładka

Kończąc przed pięciu laty swą poprzednią książkę Między zielona wyspą a dryfującą krą, Dariusz Filar stwierdził, że wymarzony scenariusz gospodarczy dla Polski na najbliższe lata to utrzymanie cech „zielonej wyspy” i uwolnienie się od objawów dryfującej kry. Za sprawą polityków, którzy zdobyli władzę w roku 2015 stało się jednak zupełnie inaczej - polska gospodarka zeszła z dobrze wytyczonego kursu. Ów negatywny trend dotyczy zresztą nie tylko ekonomii, ale obejmuje wszystkie sfery życia społecznego i politycznego.

Jego istota umyka często komentatorom, którzy koncentrują swą uwagę na kolejnych skandalach i aferach personalnych, tymczasem to, co naprawdę niebezpieczne, sprowadza się do próby podporządkowania wszystkich procesów społecznych jednemu centrum, do postępującej etatyzacji gospodarki, do populizmu, podważającego podstawy racjonalnego myślenia. Rojenia o mocarstwowości, patriotyczne frazesy, instrumentalne traktowanie Kościoła – wszystkie te zjawiska zasługują na potępienie. Tworzą one jednak tylko skorupę symbolicznego jaja węża, przez którą postanowił się przebić Dariusz Filar,  by zidentyfikować prawdziwe zagrożenie.

Open post

Naprawdę trzeba było coś zrobić

Anna Machcewicz, Jacek Taylor
ISBN 978-83-88445-75-0, twarda oprawa, 234 strony, Sopot 2018

Wywiad — rzeka z mecenasem Jackiem Taylorem. Fascynująca podróż przez lata PRL-u i blisko trzy dekady wolnej Polski. Jacek Taylor praktykę adwokacką rozpoczął w roku 1968. W latach 70. związał się z opozycją demokratyczną. Występował jako obrońca w wielu procesach politycznych, broniąc m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1991–1997 był posłem na sejm z listy Unii Demokratycznej.

Występując przed sądem, prawdę mówiłem. Że aresztuje się i oskarża ludzi, którzy nic złego nie zrobili. Że aresztuje się i oskarża za czyny, które w cywilizowanych krajach uchodzą za właściwe, a nawet społecznie pożądane. To nie była dla nas, obrońców, pora na chowanie głowy w piasek. Nie można było udawać, że sprawa nie ma charakteru politycznego. Musieliśmy mówić wyraźnie, że chodzi o represje za działalność na rzecz Solidarności. Kto tego nie chciał robić, nie może być nazywany obrońcą politycznym.

/fragment książki/

Open post

Schmitt

Jerzy Zajadło
ISBN 978-83-88445-57-6, twarda oprawa, 162 strony, Sopot 2016

Carl Schmitt (1888–1985) – niemiecki prawnik, we współczesnej nauce znany przede wszystkim jako twórca interesujących i kontrowersyjnych koncepcji z zakresu filozofii polityki, dotyczących m.in. pojęcia polityczności, istoty suwerenności, relacji pomiędzy legalnością i prawomocnością. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak na tle bogatej twórczości Schmitta prezentują się jego koncepcje teoretyczno-prawne i filozoficzno-prawne.

Znajduje się w niej pierwsze polskie tłumaczenie mniej znanej w Polsce pracy Schmitta O trzech rodzajach myślenia w nauce prawa z 1934 roku. Dzieło to powstało w okresie, kiedy niemiecki uczony aktywnie popierał nazistowski reżim Adolfa Hitlera. Po wojnie Schmitt został na ponad rok internowany przez amerykańskie władze okupacyjne; po zwolnieniu z obozu żył w odosobnieniu, wiele pisał i publikował, jednak nigdy nie powrócił do aktywnego życia akademickiego

Open post

Radbruch

Jerzy Zajadło
ISBN 978-83-88445-55-2, twarda oprawa, 200 stron, Sopot 2016

Gustav Radbruch (1878–1949) – niemiecki prawnik, filozof, polityk i humanista. W okresie międzywojennym uchodził za jednego z czołowych przedstawicieli pozytywizmu prawniczego. Jego główne dzieło z tego okresu to wydana w 1932 roku Filozofia prawa. Zawarte tam koncepcje filozoficznoprawne były ściśle związane z tzw. neokantyzmem badeńskim i rozwijaną w jego ramach teorią wartości. Szczególną aktualność zachowała zwłaszcza sformułowana przez Radbrucha trójelementowa koncepcja idei prawa: bezpieczeństwo-celowość-sprawiedliwość.

Pod wpływem doświadczeń płynących z perwersji nazistowskiego bezprawia napisał po wojnie kilka artykułów, które w świecie nauki i polityki stały się prawdziwą sensacją. Szczególne emocje wywołał opublikowany w 1946 roku tekst Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo. Autor sformułował tam pewną figurę retoryczną, która we współczesnej literaturze prawniczej zwana jest formułą Radbrucha. Została ona później wykorzystana w orzecznictwie sądowym do rozliczania zbrodniczej przeszłości – zarówno po 1945 roku w odniesieniu do zbrodni hitlerowskich, jak i po 1989 roku w odniesieniu do reżimu komunistycznego oraz innych systemów autorytarnych i totalitarnych.

Open post

O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej

Fernand Payen
ISBN 978-83-88445-67-5, twarda oprawa, 196 stron, Sopot 2017

Pierwsze powojenne wydanie słynnej książki Fernanda Payena O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej.

W czasach komunizmu, kiedy władza próbowała wypaczyć ideę adwokatury, ta książka, choć trudno dostępna, była dla adwokatów drogowskazem zasad moralnych. Wybitni adwokaci, strażnicy etosu zawodowego, systematycznie ją przypominali, recenzowali i polecali swoim aplikantom oraz studentom. I chociaż czasy się zmieniają, a prawo rozwija, to wartości których broni Fernand Payen –uczciwość, niezależność, ochrona tajemnic klienta – nadal stanowią niezmienny fundament zawodu adwokata.

/adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej/

Open post

Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007-2015

Dariusz Filar
ISBN 978-83-88445-54-5, miękka oprawa, 224 strony, Sopot 2015

Gdyby uporządkować opinie, jakie na temat polskiej gospodarki formułowali główni aktorzy naszego życia politycznego, to powstałby obraz pełen radykalnych sprzeczności. Stanowisko polityków sprawujących władzę w latach 2007-2015 najpełniej oddaje porównanie Polski do "zielonej wyspy". Miałby to być zatem kraj wolny od ekonomicznych wstrząsów, które dotknęły w tamtych latach Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone, kraj, który nie dał się zepchnąć ze ścieżki wzrostu gospodarczego, kraj, którego obywatele mogą patrzeć w przyszłość z pełnym optymizmem. Natomiast ówczesna opozycja w miejscu "zielonej wyspy" widziała dryfującą krę: gospodarkę dotkniętą gnilnymi procesami rozkładu, uzależnioną od obcego kapitału, działającą wyłącznie na rzecz uprzywilejowanej elity.

Książka Dariusza Filara jest próbą wyjścia poza ten czysto propagandowy spór i ma być zaproszeniem do publicznej debaty nad faktyczną kondycją polskiej gospodarki. Autor omawia czynniki, którym należy zawdzięczać ową fenomenalną zdolność Polski do utrzymywania wzrostu w czasach gdy inni pogrążyli się w recesji. Jednocześnie pisze o cenie, którą za wzrost przyszło nam zapłacić, w myśl zasady stanowiącej, że „nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad”.

Open post

Pound

Grzegorz Wierczyński
ISBN 978-83-88445-77-4, twarda oprawa, 168 stron, Sopot 2018

Nathan Roscoe Pound (1870–1964) – jeden z najbardziej znanych amerykańskich profesorów prawa, twórca jurysprudencji socjologicznej, prekursor badań kryminologicznych oraz badań nad procedurami sądowymi.

Kariera Pounda gwałtownie przyspieszyła w 1906 r. po wystąpieniu z referatem The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, w którym krytykował funkcjonujący wówczas model postępowania sądowego ograniczający rolę sędziego. Wystąpieniem tym zdeklarował się jako zwolennik progresywizmu, za którym opowiadała się administracja Prezydenta T. Roosevelta.

Pracując w Harvard Law School, rozwinął program socjologicznej jurysprudencji, która zakładała, że prawo powinno ulegać ciągłym zmianom, być platformą ujawniania się aktualnych interesów społecznych i pokojowego rozstrzygania konfliktów między nimi. W tym celu badacze prawa powinni ściśle współpracować z socjologami, politologami i psychologami. Program ten można uznać za początek ruchu amerykańskiego realizmu prawniczego. Zarówno dla jurysprudencji socjologicznej, jak i dla realizmu prawniczego założeniem wyjściowym było uznanie, że prawo to nie tylko normy wyrażone przez prawodawcę w tekstach aktów normatywnych (law in books), ale również faktycznie funkcjonująca praktyka (law in action).

Open post

Kelsen

Monika Zalewska
ISBN 978-83-88445-65-1, twarda oprawa, 210 stron, Sopot 2017

Hans Kelsen (1881–1973) – austriacki prawnik i filozof prawa, twórca normatywizmu prawniczego. Jego najbardziej znanym dziełem pozostaje dwukrotnie tłumaczona na język polski Czysta teoria prawa. Niniejsza książka zawiera pierwsze polskie tłumaczenie innej pracy Kelsena, Filozoficznych podstaw nauki prawa natury i pozytywizmu prawniczego.

Tekst ten zasługuje na uwagę z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, pojawiają się w nim liczne wątki z zakresu psychologii, etnologii i politologii. Ich znajomość pozwala głębiej zrozumieć intencje, które kierowały Kelsenem podczas późniejszych prac nad Czystą teorią. Po drugie, rozważania austriackiego badacza można odnieść do dzisiejszych czasów, w których tradycyjne podziały lewica – prawica zdają się tracić na znaczeniu, a ich miejsce zajmują znacznie bardziej istotne wybory: liberalizm czy konserwatyzm, społeczeństwo otwarte czy społeczeństwa zamknięte, kult rozumu czy negacja nauki.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Scroll to top