Open post

Suplement. Teksty własne, wywiady

Wiesław Chrzanowski
ISBN 978-83-89356-55-0, twarda oprawa, 192 strony, Sopot 2011

Na moje życie przypada niekrótki okres trudnych polskich dziejów. Wiąże się z tym pragnienie uwidocznienia patrzenia na te dzieje, także określenia swego w nich uczestnictwa. Starałem się przedstawić to w trzech książkach. Tytuł ostatniej książki – Ślady na piasku (2008), jak i jej zakończenie nazwane Pożegnaniem miały wskazywać na kres mego uczestnictwa w życiu publicznym. Wciąż jednak jestem jego obserwatorem. I znów uzbierało się trochę tekstów. Stąd myśl o publikacji ich wyboru, stąd ten „suplement”.

Taki tytuł nadaję temu wyborowi. Według słownikowych wyjaśnień może on oznaczać nie tylko typowe uzupełnienie, np. o przeoczone informacje. Może być również równoważnym składnikiem całości. W moim „suplemencie” pojawiają się i nowe wątki: sprawy wiary, moralności, poczucia wolności. Stąd ta publikacja.

/fragment Wstępu/

Open post

Ślady na piasku. Monologi, przesłuchania

Wiesław Chrzanowski
ISBN 83-89356-37-6, twarda oprawa, 241 stron, Sopot 2008

Niniejszy zbiór tekstów to typowe silva rerum, zapisy różnych wydarzeń i przemyśleń, tyle tylko, że nie ze sfery rodzinnej, czemu przeważnie dawnymi czasy służyły tak nazywane foliały, a z obszaru de publicis. Usystematyzowanie tych zapisów to swoista kwadratura koła. Dlatego przyjąłem bardzo uproszczone kryterium związane z moją rolą przy ich powstawaniu. Tak więc tytuł pierwszej części brzmi – monologi, tam gdzie zabieram głos „nieproszony”, drugiej – przesłuchania, tam gdzie poddaję się indagacji. Bardziej naturalne wydawać by się mogło przeciwstawienie monologom dialogów, ale w dialogu obie strony na równej stopie prezentują swe stanowiska, wiodą wokół nich spory.

Wywiad prasowy natomiast to chęć skłonienia rozmówcy do ujawnienia interesujących dziennikarza faktów, do przyznania się do pewnych poglądów czy zamiarów, słowem – dążenie do zdemaskowania rozmówcy. Jest to więc postać przesłuchania.

/fragment Wprowadzenia/

Open post

Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa

Karolina M. Cern, Maciej Dybowski, Magdalena Glanc, Oktawian Nawrot, Grażyna Skąpska, Sebastian Sykuna, Roman Tokarczyk, Tomasz Widlak, Bartosz Wojciechowski, Jerzy Zajadło
ISBN 8389356481, twarda oprawa, 240 stron, Gdańsk 2010

Książka jest trzecim tomem serii Współczesna niemiecka filozofia prawa. O ile dwa pierwsze tomy miały charakter ujęcia podmiotowego i koncentrowały się na prezentacji czołowych postaci współczesnej niemieckiej filozofii prawa, o tyle w niniejszym opracowaniu mamy do czynienia z modelem podmiotowym w postaci analizy głównych problemów badawczych. Nadając książce tytuł, chcieliśmy nawiązać do poprzednich części tryptyku oraz podkreślić, że współczesna niemiecka filozofia prawa jest, z jednej strony, świadoma swoich ogólnofilozoficznych korzeni (Dziedzictwo), z drugiej zaś nie zasklepia się wyłącznie na tradycyjnej problematyce, otwierając się na fundamentalne wyzwania współczesności (Przyszłość).

/fragment Wprowadzenia/

Open post

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Grzegorz Bogdan, Adam Nita, Janusz Raglewski, Andrzej R. Światłowski
ISBN 83-89356-32-5, twarda oprawa, 913 stron, Gdańsk 2007

Swoistą tradycją polskiego prawa karnego skarbowego jest jego podatność na zmiany. Zjawisko to należy uznać za poniekąd zrozumiałe, zważywszy na niestabilność ustawodawstwa finansowego, będącego źródłem norm sankcjonowanych dla kolejnych kodyfikacji tej specyficznej gałęzi prawa karnego. Wspomniane okoliczności wywierają jednak przemożny wpływ na literaturę przedmiotu, dezaktualizując w szybkim tempie opracowania o charakterze podręcznikowym i komentatorskim.

Gdy w roku 2000 ukazał się przygotowany przez zbliżony zespół Autorów Kodeks karny skarbowy z komentarzem, przedstawiciele nauki prawa karnego snuli pierwsze refleksje poświęcone nowej wówczas kodyfikacji. Wraz z upływem czasu dorobek literatury i orzecznictwa stawał się coraz bogatszy, kolejne nowelizacje zaś coraz poważniej zmieniały brzmienie ustawy.

Opracowanie, które obecnie oddajemy w ręce Czytelników uwzględnia stan prawny obowiązujący 11 listopada 2006 r.

/fragment Wstępu/

Open post

Kryminologia

Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski
ISBN 83-89356-21-X, miękka oprawa, 518 stron, Gdańsk 2004

Podręcznik akademicki autorstwa pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka składa się z 11 rozdziałów:

 1. Kryminologia jako dyscyplina nauki
 2. Jednostka i społeczeństwo
 3. Teorie kryminologiczne
 4. Charakterystyka zjawiska przestępczości w Polsce
 5. Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne
 6. Szczególne kategorie przestępstw i sprawców
 7. Przestępczość nieletnich
 8. Środki odurzające a przestępczość
 9. Środki masowego przekazu a przestępczość
 10. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii
 11. Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość
Open post

Anatomia bonapartyzmu

Jan Baszkiewicz
ISBN 83-89356-03-01, oprawa twarda, 308 stron, Gdańsk 2003

Napoleon Bonaparte zapisał się w powszechnej świadomości jako genialny strateg i dowódca: „bóg wojny”, którego armia zachwiała potęgami ówczesnej Europy. Z jego osobą kojarzy się przede wszystkim szczęk oręża, wielkie bitwy i kampanie.

Jan Baszkiewicz spogląda na Napoleona z zupełnie innej perspektywy. Anatomia bonapartyzmu to pasjonująca historia polityka, który wyprowadził Francję z rewolucyjnego zamętu. Polityka, który odwołując się do republikańskich ideałów, skupił w swych rękach władzę nieomal absolutną i który – pomimo klęski pod Waterloo – ostatecznie pokonał przeciwników, triumfując pośmiertnie w pamięci potomnych.

Open post

Powszechna historia ustrojów państwowych

Jan Baszkiewicz
ISBN 83-88445-30-8, oprawa twarda, 400 stron, Gdańsk 2001

Podręcznik ten stara się odejść od tradycji opracowań, które powszechną historię ustrojów państwowych sprowadzały do zbioru luźno ze sobą powiązanych kilku instytucji narodowych (historia ustroju Anglii, Francji, Niemiec, Rosji, później także USA). Historia powszechna przyjmować chyba powinna perspektywę porównawczą i poszerzać pole widzenia. Inną ambicją tego podręcznika było zwrócenie większej uwagi na funkcjonowanie opisywanych instytucji politycznych w praktyce. Jak się wydaje, jest to bardziej pouczające niż przesadnie szczegółowy opis owych instytucji abstrahujący od tego, jak one rzeczywiście działały. Konwencja niektórych podręczników (nie tylko polskich) przyjmuje odmienny punkt widzenia; ich autorzy zdają się mówić swym czytelnikom: nie pokażemy wam wprawdzie, jak ten pojazd jeździ i dlaczego, ale za to opiszemy go aż do najmniejszej śrubki.

Podręczników, jak wiadomo, nie czyta się dla przyjemności. Uciążliwość ich lektury może być jednak większa lub mniejsza. Starałem się, aby konwencja pisarska przyjęta przeze mnie w jakimś stopniu tę dolegliwość zmniejszyła.

/fragment wprowadzenia autora/

Open post

Systemy polityczne współczesnego świata

Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut
ISBN 83-88445-31-6, oprawa twarda, 352 strony, Gdańsk 2001

Zamysł omówienia w jednej książce zróżnicowanej panoramy ustrojów politycznych może wydawać się ryzykowny. Instytucje polityczne, nawet jeśli wykazują podobieństwa, działają w różnorodnych kontekstach społecznych i kulturowych i są wynikiem odmiennie przebiegających w różnych częściach globu procesów politycznych. Naświetlenie owych kontekstów już samo w sobie wydaje się zadaniem wartym osobnej rozprawy. W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbę charakterystyki konfliktów społecznych, wpływających między innymi na swoistości systemów partyjnych i na strukturę oraz mechanizm rywalizacji politycznej. Inną warstwę pracy stanowi analiza instytucji władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tu ponownie pojawia się trudność porównania instytucji politycznych krajów tak ustawowo od siebie odległych, jak choćby Szwajcaria i Turkmenistan. Tym niemniej przybliżenie Czytelnikowi – choćby w najbardziej ogólnym zarysie – wszystkich kategorii systemów partyjnych i reżimów politycznych uznaliśmy za cel godny wysiłku.

Mamy nadzieję, że książka ta zainteresuje tych wszystkich, którzy chcieliby poznać swoistość i zróżnicowanie mechanizmów władzy we współczesnym świecie, oraz zainspiruje dalsze badania nad porównawczym ujęciem systemów politycznych. Chcielibyśmy również, by stała się ona pomocna we wzbogaceniu oferty dydaktycznej studiów politologicznych, choć nie jest klasycznym podręcznikiem akademickim. Gdyby tak się stało, byłby to dla nas powód do satysfakcji.

/fragment Wstępu/

Posts navigation

1 2 3 5 6 7 8
Scroll to top