Open post

Historia myśli polityczno-prawnej

Stanisław Filipowicz
ISBN 83-89356-17-1, twarda oprawa, 418 stron, Gdańsk 2007

Oto podręcznik historii myśli polityczno-prawnej, napisany z myślą o studentach wydziałów nauk politycznych i wydziałów prawa. Jest zwięzły, choć historia, którą opisuje, rozciąga się na wiele wieków. Jak to uzasadnić? Powiedzieć, że chwila obecna nie toleruje rozwlekłości i chętnie nagradza lakoniczność, byłoby wykrętem. Powody, które przesądziły o charakterze niniejszej pracy, mają w istocie inny charakter.

Bez wątpienia stracił ostatecznie na znaczeniu pozytywistyczny dogmat gloryfikujący wiedzę dotyczącą „faktów”. Nie łudzimy się już więc, iż można osiągnąć pewien idealny cel w postaci definitywnego, wyczerpującego opisu. Wyczerpujące mogą być jedynie podręczniki przypominające książkę telefoniczną: oferujące skąpe dane biograficzne, wraz z tytułami najważniejszych dzieł i kilkoma słowami ogólnikowego komentarza. W moim przekonaniu podręcznik nie powinien jednak zwalniać z obowiązku myślenia. Ma inspirować, a nie indoktrynować. Poznając cudze poglądy powinniśmy stawać się mądrzejsi. W historii myśli odnajdziemy bardzo różne wzorce. Warto im się przyjrzeć zwłaszcza dziś, gdy chwieją się kanony.

/fragment Wstępu/

Open post

Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa

Maciej Dybowski, Paweł Łącki, Marek Piechowiak, Grażyna Skąpska, Marek Smolak, Sebastian Sykuna, Jan Winczorek, Jerzy Zajadło
ISBN 83-89356-36-8, twarda oprawa, 286 stron, Gdańsk 2008

Książka jest drugą częścią serii Współczesna niemiecka filozofia prawa. Jej głównym celem jest prezentacja koncepcji filozoficzno-prawnych wybranych współczesnych uczonych, którzy są nie tylko przedstawicielami nauk prawnych, lecz także filozofii i socjologii: Roberta Alexego, Ralfa Dreiera, Jűrgena Habermasa, Otfrieda Hőffe, Arthur Kaufmanna, Niklas Luhmanna, Oty Weinbergera. Autorzy tomu zdają sobie sprawę z subiektywizmu, a może nawet pewnego arbitralizmu tego wyboru, ale jednocześnie uważają, że omówione koncepcje są reprezentatywne i odzwierciedlają główne nurty współczesnych niemieckich dyskusji filozoficzno-prawnych.

Żadna dyscyplina naukowa, w tym także filozofia prawa, nie funkcjonuje jednak w ideowej próżni i jest zawsze w jakiejś mierze twórczą kontynuacją wcześniejszych koncepcji. Stąd bierze się tytuł tego tomu – Przyszłość dziedzictwa. Podstawowe teksty poprzedziliśmy w związku z tym, z jednej strony wprowadzeniem do ogólnej metodologicznej charakterystyki powojennej niemieckiej filozofii prawa, z drugiej zaś posłowiem wskazującym na najnowsze tendencje rozwojowe.

 

/fragment Przedmowy/

Open post

Postępowanie ochronne w prawie celnym

Andrzej Drwiłło
ISBN 83-89356-07-4, twarda oprawa, 296 stron, Gdańsk 2003

W polskiej literaturze prawa celnego dziedziną zbyt mało eksponowaną są postępowania ochronne przed szczególnym napływem towarów na polski obszar celny. Poza nielicznymi publikacjami artykułowymi nie ma opracowania naukowego ujmującego w jedną całość wszystkie rodzaje postępowań ochronnych. Niniejsza publikacja ma wypełnić tę lukę.

Open post

Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-89356-54-3, miękka oprawa, 254 strony, Gdańsk 2011

Bohaterami książki Przemysława Dąbrowskiego są Michał, Witold oraz Emilia Węsławscy, przedstawiciele jednej z najbardziej znanych wileńskich rodzin. Poprzez charakterystykę dziejów jednego pokolenia Autor ukazał funkcjonowanie szeregu instytucji oraz stowarzyszeń zakładanych w mieście nad Wilią na przełomie XIX I XX wieku. Okres ten był dla ziem białorusko – litewskich niezwykle burzliwy. Mimo wielu perturbacji, spotęgowanych klęską powstania styczniowego, udało się Polakom zamieszkującym te tereny wyjść z szeregiem inicjatyw społecznych i kulturalnych. Dawały one nadzieję na renesans polskiej kultury, a w dalszym etapie, na odzyskanie niepodległości państwa polskiego.

Open post

Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-88445-50-7, twarda oprawa, 632 strony, Gdańsk 2012

Książka wypełnia istotną lukę. Brakowało do tej pory rozprawy, która w sposób całościowy opisywałaby koncepcje ustroju politycznego państwa, wysuwane przez polskie ugrupowania, działające w Wilnie w dobie dwudziestolecia międzywojennego. Stolica dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego była po Warszawie najważniejszym ośrodkiem politycznym. Ścierały się tam rozmaite nurty ideowe, a polityczna debata przybierała często specyficzny, właściwy dla miejsca położonego na styku wielu kultur, charakter.

Open post

Kodeks karny. Komentarz.

Oktawia Górniok, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Stanisław M. Przyjemski, Zofia Sienkiewicz, Jerzy Szumski, Leon Tyszkiewicz, Andrzej Wąsek
ISBN 8389356228, twarda oprawa, T. 1 – 877 stron, T. 2 – 616 stron, Gdańsk 2005

Obszerny, dwutomowy komentarz do ustawy Kodeks karny. Autorzy komentarza reprezentują kilka ośrodków akademickich: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Andrzej Wąsek i Jerzy Szumski), Uniwersytet Opolski (Stanisław Hoc), Uniwersytet Śląski (Oktawia Górniok, Michał Kalitowski, Leon Tyszkiewicz), Uniwersytet Wrocławski (Zofia Sienkiewicz).

Stan prawny publikacji: 31 grudnia 2004 r.

Open post

Suplement. Teksty własne, wywiady

Wiesław Chrzanowski
ISBN 978-83-89356-55-0, twarda oprawa, 192 strony, Sopot 2011

Na moje życie przypada niekrótki okres trudnych polskich dziejów. Wiąże się z tym pragnienie uwidocznienia patrzenia na te dzieje, także określenia swego w nich uczestnictwa. Starałem się przedstawić to w trzech książkach. Tytuł ostatniej książki – Ślady na piasku (2008), jak i jej zakończenie nazwane Pożegnaniem miały wskazywać na kres mego uczestnictwa w życiu publicznym. Wciąż jednak jestem jego obserwatorem. I znów uzbierało się trochę tekstów. Stąd myśl o publikacji ich wyboru, stąd ten „suplement”.

Taki tytuł nadaję temu wyborowi. Według słownikowych wyjaśnień może on oznaczać nie tylko typowe uzupełnienie, np. o przeoczone informacje. Może być również równoważnym składnikiem całości. W moim „suplemencie” pojawiają się i nowe wątki: sprawy wiary, moralności, poczucia wolności. Stąd ta publikacja.

/fragment Wstępu/

Open post

Ślady na piasku. Monologi, przesłuchania

Wiesław Chrzanowski
ISBN 83-89356-37-6, twarda oprawa, 241 stron, Sopot 2008

Niniejszy zbiór tekstów to typowe silva rerum, zapisy różnych wydarzeń i przemyśleń, tyle tylko, że nie ze sfery rodzinnej, czemu przeważnie dawnymi czasy służyły tak nazywane foliały, a z obszaru de publicis. Usystematyzowanie tych zapisów to swoista kwadratura koła. Dlatego przyjąłem bardzo uproszczone kryterium związane z moją rolą przy ich powstawaniu. Tak więc tytuł pierwszej części brzmi – monologi, tam gdzie zabieram głos „nieproszony”, drugiej – przesłuchania, tam gdzie poddaję się indagacji. Bardziej naturalne wydawać by się mogło przeciwstawienie monologom dialogów, ale w dialogu obie strony na równej stopie prezentują swe stanowiska, wiodą wokół nich spory.

Wywiad prasowy natomiast to chęć skłonienia rozmówcy do ujawnienia interesujących dziennikarza faktów, do przyznania się do pewnych poglądów czy zamiarów, słowem – dążenie do zdemaskowania rozmówcy. Jest to więc postać przesłuchania.

/fragment Wprowadzenia/

Open post

Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa

Karolina M. Cern, Maciej Dybowski, Magdalena Glanc, Oktawian Nawrot, Grażyna Skąpska, Sebastian Sykuna, Roman Tokarczyk, Tomasz Widlak, Bartosz Wojciechowski, Jerzy Zajadło
ISBN 8389356481, twarda oprawa, 240 stron, Gdańsk 2010

Książka jest trzecim tomem serii Współczesna niemiecka filozofia prawa. O ile dwa pierwsze tomy miały charakter ujęcia podmiotowego i koncentrowały się na prezentacji czołowych postaci współczesnej niemieckiej filozofii prawa, o tyle w niniejszym opracowaniu mamy do czynienia z modelem podmiotowym w postaci analizy głównych problemów badawczych. Nadając książce tytuł, chcieliśmy nawiązać do poprzednich części tryptyku oraz podkreślić, że współczesna niemiecka filozofia prawa jest, z jednej strony, świadoma swoich ogólnofilozoficznych korzeni (Dziedzictwo), z drugiej zaś nie zasklepia się wyłącznie na tradycyjnej problematyce, otwierając się na fundamentalne wyzwania współczesności (Przyszłość).

/fragment Wprowadzenia/

Open post

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Grzegorz Bogdan, Adam Nita, Janusz Raglewski, Andrzej R. Światłowski
ISBN 83-89356-32-5, twarda oprawa, 913 stron, Gdańsk 2007

Swoistą tradycją polskiego prawa karnego skarbowego jest jego podatność na zmiany. Zjawisko to należy uznać za poniekąd zrozumiałe, zważywszy na niestabilność ustawodawstwa finansowego, będącego źródłem norm sankcjonowanych dla kolejnych kodyfikacji tej specyficznej gałęzi prawa karnego. Wspomniane okoliczności wywierają jednak przemożny wpływ na literaturę przedmiotu, dezaktualizując w szybkim tempie opracowania o charakterze podręcznikowym i komentatorskim.

Gdy w roku 2000 ukazał się przygotowany przez zbliżony zespół Autorów Kodeks karny skarbowy z komentarzem, przedstawiciele nauki prawa karnego snuli pierwsze refleksje poświęcone nowej wówczas kodyfikacji. Wraz z upływem czasu dorobek literatury i orzecznictwa stawał się coraz bogatszy, kolejne nowelizacje zaś coraz poważniej zmieniały brzmienie ustawy.

Opracowanie, które obecnie oddajemy w ręce Czytelników uwzględnia stan prawny obowiązujący 11 listopada 2006 r.

/fragment Wstępu/

Posts navigation

1 2 3 5 6 7 8 9
Scroll to top