Open post

Adwokatura wileńska 1918-1939

Mikołaj Tarkowski
ISBN 978-83-88445-53-8, twarda oprawa, 500 stron, Gdańsk 2014

Na opracowanie składa się pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera syntetyczną charakterystykę dziejów adwokatury wileńskiej do 1914 roku. Rozdział drugi poświęcony został budowie struktur i działalności samorządu adwokackiego w Wilnie w latach 1918-1922. W rozdziale trzecim scharakteryzowano ustrój izby adwokackiej w Wilnie w okresie 1922-1939. Rozdział czwarty koncentruje się na takich zagadnieniach jak: reprezentacja interesów zawodowych, system kształcenia kadr adwokackich, sądownictwo dyscyplinarne oraz polubowne, a także zarządzanie majątkiem Izby Wileńskiej.

Natomiast piąty rozdział dotyczy spraw wychodzących poza krąg zadań ustawowo zleconych przez przepisy prawne regulujące tryb działalności polskiej adwokatury i obejmuje takie czynności jak: prowadzenie Biblioteki Adwokackiej, udzielanie porad prawnych osobom niezamożnym, angażowanie się w sprawy z zakresu patronatu więziennego, redagowanie periodyków naukowych, prowadzenie badań naukowych. Zakończenie pracy poświęcone zostało wojennym losom adwokatów wileńskich, poddawanych w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej różnego rodzaju represjom.

Open post

Wpływ tymczasowego aresztowania na stosunek pracy pracownika

Justyna Świątek-Rudoman
ISBN 978-83-88445-70-5, miękka oprawa, 232 strony, Sopot 2017

Autorka rozważa w publikacji zagadnienie prawne wpływu tymczasowego aresztowania pracownika na kształt i istnienie stosunku pracy. Uregulowanie tej instytucji ma na celu zarówno realizację zasady domniemania niewinności w płaszczyźnie prawa pracy, jak i wyważenie funkcji ochronnej i organizatorskiej prawa pracy. Zastosowanie tego środka zapobiegawczego wywołuje określone konsekwencje w treści stosunku pracy (zarówno umownego, jak i pozaumownego), które prowadzą do jego wygaśnięcia po upływie określonego czasu.

Książka ta jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli doktryny prawa pracy, ale także dla prawników-praktyków – przede wszystkim tych, którzy są zainteresowani skutkami tymczasowego aresztowania w relacjach pracowniczych. Dla pracowników i pracodawców szczególnie przydatna może być część związana z uprawnieniami płacowo-urlopowymi pracownika i kontrowersje związane z roszczeniami z tytułu wadliwego stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy.

Open post

Jedna czy wiele procedur karnych

Andrzej Ryszard Światłowski
ISBN 83-89356-38-4, miękka oprawa, 566 stron, Sopot 2008

Celem niniejszego studium jest rozważenie zagadnień zróżnicowania normatywnego szeroko rozumianych procedur karnych w Polsce. Szeroko rozumianych, a więc dotyczących wszelkich rodzajów odpowiedzialności karnej sensu largo. Nie tylko odpowiedzialności za przestępstwa (w tym przestępstwa skarbowe), ale także za wykroczenia (w tym skarbowe), jak również odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

/fragment Wprowadzenia/

Open post

Dzieje adwokatury gdańskiej

Dariusz Szpoper, Justyna Świątek
ISBN 83-89356-28-7, twarda oprawa, 312 stron, Gdańsk 2005

Monografia powstała z okazji sześćdziesiątej rocznicy utworzenia Rady Adwokackiej w Gdańsku. W kilku pierwszych rozdziałach autorzy wspominają o początkach polskiej palestry (Polska przedrozbiorowa, zabory, okres międzywojenny). Zasadniczą część pracy rozpoczyna rozdział, w którym ukazano pierwsze lata istnienia Rady Adwokackiej w Gdańsku po zakończeniu II wojny światowej. Dalszy segment książki przedstawia tworzenie się struktury organizacyjnej Izby Adwokackiej oraz funkcjonowanie nowej formy działalności profesjonalnej, jaką stały się zespoły adwokackie. Wewnętrzna sytuacja adwokatury polskiej w czasach PRL była zawsze pochodną wydarzeń, które wstrząsały podwalinami istnienia tego państwa. Stąd też w publikacji nie mogło zabraknąć chociażby zasygnalizowania takich momentów i zjawisk, jak październikowe przemiany 1956 roku, skutkujące pierwszymi wolnymi wyborami w Izbie Gdańskiej.

Kolejna część pracy została poświęcona latom 1964-1982. W rozdziale następnym, niewątpliwie najbardziej interesującym z punktu widzenia najnowszej historii politycznej Polski, przybliżono chwalebną kartę udziału gdańskiego środowiska adwokackiego w procesach politycznych, w których broniono ludzi walczących o wolność, niepodległość i demokrację. Kolejny fragment książki dotyczy sytuacji adwokatów i korporacji adwokackiej po przełomie 1989 roku. Pracę zamyka rozdział poświęcony pozazawodowej działalności gdańskiej palestry.

Open post

Aleksander Meysztowicz. Portret polityczny konserwatysty

Dariusz Szpoper, Andrzej Bielecki
ISBN 83-88445-24-3, twarda oprawa, 325 stron, Gdańsk 2001

Aleksander Meysztowicz (1864-1943) – polityk, konserwatysta, działacz środowisk ziemiańskich. W latach 1909-1917 poseł z wyboru do rosyjskiej Rady Państwa w guberni kowieńskiej. Od 1921 do 1922 prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej. Następnie, po przewrocie majowym, w okresie 1926-1928, minister sprawiedliwości w gabinetach Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Bartla. Wieloletni prezes Zarządu Wileńskiego Banku Ziemskiego, blisko związany z redakcją „Słowa” kierowanego przez Cata-Mackiewicza.

Książka jest pierwszą biografią polityczną Aleksandra Meysztowicza. Autorzy, historycy prawa i doktryn politycznych, sięgnęli do wielu nieznanych do tej pory materiałów źródłowych, pozostających w dużej mierze w zbiorach prywatnych, rekonstruując sylwetkę bohatera na tle jego epoki.

Open post

Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851-1943)

Dariusz Szpoper
ISBN 978-83-89356-43-7, twarda oprawa, 488 stron, Gdańsk 2009

Konstancja Skirmuntt, o której poglądach i działalności traktuje książka Dariusza Szpopera, należała do wąskiego grona publicystów i działaczy politycznych przełomu XIX i XX wieku, którzy swoją postawą starali się moderować relacje pomiędzy narodami zamieszkałymi od wieków na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Dane jej było – pisze autor – funkcjonować w czasach dla Litwy szczególnych, w dusznej i mrocznej atmosferze carskich represji, które ogarnęły kraj po klęsce z 1863 roku, w dobie budzenia się do pełni życia odwiecznego etnicznego żywiołu i krystalizacji narodowego pierwiastka litewskiego, a także po wydarzeniach lat 1914-1921, gdy Pińsk, miasto, z którym na wiele dziesięcioleci związał ją los, znalazł się w granicach odrodzonego Państwa Polskiego. Już od dzieciństwa konsekwentnie podkreślała zarówno swoją litewską tożsamość narodową wywiedzioną z głębokiego umiłowania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak też olbrzymie przywiązanie do dorobku jego kulturowej, czerpiącej z inspiracji chrystianizmu, par excellence okcydentalnej tradycji, na którą tak silnie oddziaływały także przez Polskę wpływy Zachodu Europy.

W dobie tworzenia się nowożytnego języka litewskiego przypominała patriotom swego kraju, iż także polszczyzna jest w nim równoprawnym narzędziem werbalnej komunikacji i dla olbrzymiej liczby Litwinów, obywateli byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego jawi się nie tylko jako swoista, od wieków funkcjonująca lingua Franca, ale też stanowi mowę ich rodzinnego domu. Dążyła też, czasem wbrew prawie wszystkim i wszystkiemu, by wzajemne litewsko-polskie relacje były wolne od wszelkich przejawów nacjonalizmu i symptomów hegemonistycznego myślenia”.

Open post

Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862

Dariusz Szpoper
ISBN 83-89356-06-6, twarda oprawa, 624 strony, Gdańsk 2003

Ze stron pracy wyłania się wyrazisty obraz lęków i obaw, będących udziałem środowiska szlacheckiego, a wynikających z uzmysłowienia sobie, iż rozpoczęty i konsekwentnie realizowany przez władze rosyjskie proces reform włościańskich prowadzi nieuchronnie do głębokich przemian społecznych i gospodarczych, które zniweczą dotychczasowy tradycyjny ład, oparty na pańszczyźnie i poddaństwie chłopów.

/z recenzji prof. dr hab. Artura Korobowicza/

Open post

Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939

Dariusz Szpoper
ISBN 83-87570-90-7, twarda oprawa, 358 stron, Gdańsk 1999

Wśród stosunkowo licznych prac naukowych analizujących myśl polityczną i działalność konserwatystów polskich brakuje opracowania poświęconego konserwatyzmowi ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w wieku XX, a zatem działalności zachowawców polskich w dwóch wyraźnie wyodrębnionych okresach: od roku 1904 do odzyskania niepodległości i w II Rzeczypospolitej. Brak ten był zapewne spowodowany faktem, że do 1989 roku nie było w Polsce atmosfery politycznej, która by umożliwiała publikacje prac naukowych, przypominających o polskiej obecności na ziemiach litewsko-białoruskich i ukazujących myśl polityczną obozu zachowawczego, cechującą się przede wszystkim antykomunizmem i niechęcią do Rosji Sowieckiej.

Dzisiaj, niemalże po dziesięciu latach od 1989 roku, wydaje mi się, że można w sposób pozbawiony emocji politycznych podjąć próbę opracowania dziejów myśli politycznej i działalności konserwatystów polskich na kresach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

/fragment Wstępu/

Open post

Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Barbara Nita
ISBN 978-83-89356-42-0, miękka oprawa, 459 stron, Gdańsk 2008

W swej książce Barbara Nita koncentruje się na procesowych aspektach odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów:

  1. Uwagi wstępne
  2. Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności karnej
  3. Źródła gwarancji praw podmiotu zbiorowego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym
  4. Wykonywanie praw i obowiązków podmiotu zbiorowego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu
  5. Obrona formalna i materialna w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym
  1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku bycia świadkiem w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
  2. Środki przymusu w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym
  3. Przesłanki warunkujące dopuszczalność wszczęcia oraz dalszego prowadzenia postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym
  4. Etapy postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym
  5. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
Open post

Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych

Adam Nita
ISBN 83-89356-35-X, miękka oprawa, 288 stron, Gdańsk 2007

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie znaczenia czasu w kształtowaniu zobowiązania podatkowego. Rozdział pierwszy ma charakter ogólny – służy przedstawieniu istoty czasu, związków pomiędzy zdeterminowanymi przez upływ czasu stosunkami społecznymi i prawem oraz prezentacji aktualnego rozumienia sprawiedliwego obciążenia podatkowego. Kolejne części pracy nawiązują już bezpośrednio do konstrukcji prawnych oraz poglądów doktryny z zakresu prawa podatkowego. Ostatnia część pracy poświęcona jest problematyce przedawnienia. Instytucja ta, wywodząc się z prawa cywilnego, została wykorzystana również na gruncie prawa publicznego, w tym w prawie podatkowym.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Scroll to top