Open post

Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862

Dariusz Szpoper
ISBN 83-89356-06-6, twarda oprawa, 624 strony, Gdańsk 2003

Ze stron pracy wyłania się wyrazisty obraz lęków i obaw, będących udziałem środowiska szlacheckiego, a wynikających z uzmysłowienia sobie, iż rozpoczęty i konsekwentnie realizowany przez władze rosyjskie proces reform włościańskich prowadzi nieuchronnie do głębokich przemian społecznych i gospodarczych, które zniweczą dotychczasowy tradycyjny ład, oparty na pańszczyźnie i poddaństwie chłopów.

/z recenzji prof. dr hab. Artura Korobowicza/

Open post

Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939

Dariusz Szpoper
ISBN 83-87570-90-7, twarda oprawa, 358 stron, Gdańsk 1999

Wśród stosunkowo licznych prac naukowych analizujących myśl polityczną i działalność konserwatystów polskich brakuje opracowania poświęconego konserwatyzmowi ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w wieku XX, a zatem działalności zachowawców polskich w dwóch wyraźnie wyodrębnionych okresach: od roku 1904 do odzyskania niepodległości i w II Rzeczypospolitej. Brak ten był zapewne spowodowany faktem, że do 1989 roku nie było w Polsce atmosfery politycznej, która by umożliwiała publikacje prac naukowych, przypominających o polskiej obecności na ziemiach litewsko-białoruskich i ukazujących myśl polityczną obozu zachowawczego, cechującą się przede wszystkim antykomunizmem i niechęcią do Rosji Sowieckiej.

Dzisiaj, niemalże po dziesięciu latach od 1989 roku, wydaje mi się, że można w sposób pozbawiony emocji politycznych podjąć próbę opracowania dziejów myśli politycznej i działalności konserwatystów polskich na kresach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

/fragment Wstępu/

Open post

Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Barbara Nita
ISBN 978-83-89356-42-0, miękka oprawa, 459 stron, Gdańsk 2008

W swej książce Barbara Nita koncentruje się na procesowych aspektach odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów:

  1. Uwagi wstępne
  2. Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności karnej
  3. Źródła gwarancji praw podmiotu zbiorowego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym
  4. Wykonywanie praw i obowiązków podmiotu zbiorowego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu
  5. Obrona formalna i materialna w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym
  1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku bycia świadkiem w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
  2. Środki przymusu w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym
  3. Przesłanki warunkujące dopuszczalność wszczęcia oraz dalszego prowadzenia postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym
  4. Etapy postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym
  5. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
Open post

Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych

Adam Nita
ISBN 83-89356-35-X, miękka oprawa, 288 stron, Gdańsk 2007

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie znaczenia czasu w kształtowaniu zobowiązania podatkowego. Rozdział pierwszy ma charakter ogólny – służy przedstawieniu istoty czasu, związków pomiędzy zdeterminowanymi przez upływ czasu stosunkami społecznymi i prawem oraz prezentacji aktualnego rozumienia sprawiedliwego obciążenia podatkowego. Kolejne części pracy nawiązują już bezpośrednio do konstrukcji prawnych oraz poglądów doktryny z zakresu prawa podatkowego. Ostatnia część pracy poświęcona jest problematyce przedawnienia. Instytucja ta, wywodząc się z prawa cywilnego, została wykorzystana również na gruncie prawa publicznego, w tym w prawie podatkowym.

Open post

Prawo morskie

Jerzy Młynarczyk
ISBN 83-88445-45-6, miękka oprawa, 334 strony, Gdańsk 2002

Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, ekonomii oraz szkół morskich. Autor podzielił książkę na 11 rozdziałów:

Rozdział I. Wprowadzenie do prawa morskiego

Rozdział II. Wybrane wiadomości o państwowych organach morskich, obszarach morskich, portach, bezpieczeństwie morskim i polityce morskiej państwa

Rozdział III. Statek morski

Rozdział IV. Armator, kapitan i załoga statku morskiego

Rozdział V. Przewóz ładunku morzem

Rozdział VI. Przewóz pasażera morzem

Rozdział VII. Czarter na czas

Rozdział VIII. Niektóre umowy o świadczenie usług w żegludze morskiej

Rozdział IX. Wypadki morskie

Rozdział X. Ubezpieczenie morskie

Rozdział XI. Roszczenia morskie

Open post

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej

Czesław Martysz, Stanisław Nitecki, Grażyna Szpor
ISBN 83-88445-18-9, miękka oprawa, 508 stron, Gdańsk 2001

Oddajemy do rąk Czytelników Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, który nawiązuje do pracy pt. Praktyczny komentarz do ustawy o pomocy społecznej autorstwa Grażyny Szpor i Stanisława Niteckiego, wydanej w 1993 roku przez Krajowy Instytut Badań Samorządowych w Poznaniu. Przeprowadzone w latach następnych trzy nowelizacje ustawy o pomocy społecznej oraz wydanie szeregu nowych aktów wykonawczych, zmieniło w istotny sposób opisany w niej stan prawny. Znacznie powiększyła się także liczba odnoszących się do pomocy społecznej orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skłoniło to nas do podjęcia ponownych prac nad komentarzem.

/fragment Wprowadzenia/

Open post

Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna

Henryk Machel
ISBN 83-89356-10-4, miękka oprawa, 368 stron, Gdańsk 2003

Więzienie jest instytucją skomplikowaną i wieloaspektową. Pracuje ono na zamówienie społeczne. Jego funkcjonowanie jest elementem polityki kryminalnej państwa. Jego zadaniem jest nie tylko izolacja społeczna przestępców, ale i troska o zmianę ich postaw na prospołeczne i zniechęcenie ich w ten sposób do kontynuowania działalności przestępczej. Więzienie ma wobec tego swój udział w zapobieganiu recydywie przestępczej.

W książce tej ukazuję więzienie jako instytucję, w której przestępcy odbywają karę pozbawienia wolności i w której pracuje personel, mający ich zabezpieczyć, obsłużyć i społecznie korygować. Wskazuję w niej na wielorakie aspekty tego procesu i wielorakie jego konsekwencje. Jest to książka o więzieniu w ogóle, a o polskim współczesnym więzieniu w szczególe. Ukazuję je wieloaspektowo: pod względem formalno-prawnym, pod względem psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym.

/fragment Wstępu/

Open post

Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne

Marcin Król
ISBN 83-88445-33-2, twarda oprawa, 282 strony, Gdańsk 2001

Dlaczego warto zajmować się historią myśli politycznej? Ponieważ istnieją pewne zachowania typowe, pewne prawidłowości, które nigdy nie mają charakteru absolutnego, ale które jednak ze znaczną dozą prawdopodobieństwa pozwalają przewidzieć zachowania polityczne w przyszłości. Mamy na to niezbite dowody. Są nimi dzieła wielkich myślicieli politycznych, które – jak zobaczymy – często w zdumiewającym wręcz stopniu pozostają aktualne, mimo że powstały sto, dwieście lub czterysta lat temu. I warto zajmować się historią myśli politycznej także dlatego, że jest to ciekawe. Ciekawe jest bowiem, jak ludzie umieli widzieć jasno i również jak bardzo potrafili zniekształcać w swoich głowach obraz rzeczywistości.

/ze Słowa wstępnego/

Open post

Code noir. U źródeł ordonansu Ludwika XIV w sprawie niewolników

Anna Klimaszewska, Marek Mosakowski
ISBN 978-83-88445-51-4, twarda oprawa, 133 strony, Gdańsk 2013

Czarny kodeks (Code noir) stanowił bez wątpienia jeden z najważniejszych aktów prawnych w historii kultury prawa francuskiego. Początkowo promulgowany przez Ludwika XIV w 1665 roku w posiadłościach antylskich, w 1724 roku został wprowadzony na terenie Luizjany. Był jedynym aktem prawnym w całości stosowanym wobec czarnych i białych przedstawicieli populacji, obejmując zakresem regulacji kwestie społeczne, wyznaniowe i patrymonialne pomiędzy tymi grupami, co miało zasadnicze znaczenie na obszarze kolonii, gdzie populacja niewolników znacząco przewyższała liczbę Europejczyków, a praca tych pierwszych stanowiła dźwignię gospodarki.

Open post

Code de commerce – francuski Kodeks handlowy z 1807 roku

Anna Klimaszewska
ISBN 978-83-89356-58-1, miękka oprawa, 320 stron, Gdańsk 2011

Publikacja poświęcona kodeksowi handlowemu Napoleona – pierwszej kompleksowej kodyfikacji prawa gospodarczego w nowożytnej Europie. Na pracę składają się trzy rozdziały. Rozdział pierwszy dotyczy tradycji, z której czerpali autorzy ustawy. Rozdział drugi – najbardziej obszerny – zawiera szczegółową charakterystykę kodeksowych regulacji. Natomiast rozdział trzeci koncentruje się na recepcji Code de commerce w świecie.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8
Scroll to top