Open post

Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów

Aleksander Kappes, Wojciech J. Katner, Urszula Promińska, Wojciech Robaczyński, Anna Rzetelska, Zbigniew Świderski
ISBN 83-88445-29-4, miękka oprawa, 390 stron, Gdańsk 2001

Podjęliśmy próbę stworzenia podręcznika, który dawałby wiedzę o najważniejszych zagadnieniach prawa cywilnego i handlowego, ujmując je w pewną logiczną całość. Opracowanie jest przeznaczone głównie dla studentów różnych kierunków studiów ekonomicznych i menadżerskich, organizacji, zarządzania, bankowości, finansów itp. Może też służyć pomocą praktykom i szerokim kręgom nieprawników, którzy zechcą uzyskać lub uaktualnić swoją wiedzę, z racji ogromnych zmian, jakie zaszły w prawie obrotu gospodarczego w ostatnim czasie.

/Od autorów/

Open post

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski
ISBN 83-89356-23-6, twarda oprawa, 742 strony, Gdańsk 2007

Kodeks karny wykonawczy stanowi trzon prawa karnego wykonawczego. Podobnie jak inne kodeksy, k.k.w. należy do ustawodawstwa zwykłego i formalnie biorąc nie ma on pierwszeństwa przed innymi ustawami. Jego znaczenie, podobnie jak znaczenie innych kodeksów, wynika z tego, że obejmuje on wszystkie podstawowe instytucje swojej gałęzi prawa (a więc prawa karnego wykonawczego), systematyzuje je i opiera na określonych zasadach przewodnich.

 

Pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu karnego wykonawczego, autorstwa Zbigniewa Hołdy i Kazimierza Postulskiego ukazało się w 1998 roku. Od tamtego czasu Kodeks karny wykonawczy był wielokrotnie nowelizowany. Skłoniło to autorów do przygotowania nowej wersji opracowania, którą teraz oddajemy do rąk Czytelników.

Open post

Rewolucja francuska

Pierre Gaxotte
ISBN 83-88445-38-3, twarda oprawa, 574 strony, Gdańsk 2001

Rewolucja francuska była pierwszą książką Pierre’a Gaxotte’a (1895-1982), wybitnego historyka, członka Akademii Francuskiej. Jej publikacja w roku 1928 wywołała ożywioną dyskusję. Nazywano ją „książką-bombą”, „książką-wydarzeniem”, „dziełem prawdziwie mistrzowskim”. Oceny równie radykalne formułowali przeciwnicy Gaxotte’a. Można powiedzieć, iż żaden z ówczesnych historyków francuskich nie potrafił wobec dzieła Gaxotte’a zachować charakterystycznej dla kręgów akademickich wstrzemięźliwości.

Co zdecydowało o niespotykanej popularności pracy Gaxotte’a? Wbrew obowiązującym kanonom Gaxotte zaatakował rewolucję. Z pasją odmalował małostkowość i głupotę jej przywódców, ukazał destrukcyjny wpływ, który rewolucja wywarła na wszystkie sfery życia społecznego, w efekcie krępując – a nie rozszerzając – wolność jednostki. Dodajmy do tego czysto literackie walory książki: przejrzystość z jaką Gaxotte przedstawił skomplikowany łańcuch przyczyn i skutków, plastyczność opisu dramatycznych wydarzeń, pełen emocji ton, który pozwala nie tylko zrozumieć, ale również poczuć siłę argumentów głównych bohaterów wielkiego przewrotu.

Rewolucja francuska była we Francji wznawiana kilkakrotnie, a Pierre Gaxotte z wydania na wydanie uzupełniał swoje dzieło, tak że poszerzyło się o ponad sto stron. Książka rozwijała się niejako wraz ze swoim twórcą, który publikował kolejne prace poświęcone historii Francji. Właśnie tę ostateczną, kompletną wersję Rewolucji Francuskiej mamy przyjemność oddać w ręce polskiego czytelnika.

Open post

Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Andrzej Gaberle, Marianna Korcyl-Wolska
ISBN 83-88445-43-X, twarda oprawa, 491 stron, Gdańsk 2002

Pierwszy, obszerny komentarz do ustawy regulującej postępowanie w sprawach nieletnich. Książka zawiera również teksty ponad dwudziestu rozporządzeń odnoszących się do tej problematyki, Europejską konwencję o wykonywaniu praw dzieci oraz najważniejsze dokumenty ONZ dotyczące zapobiegania przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.

Open post

Historia myśli polityczno-prawnej

Stanisław Filipowicz
ISBN 83-89356-17-1, twarda oprawa, 418 stron, Gdańsk 2007

Oto podręcznik historii myśli polityczno-prawnej, napisany z myślą o studentach wydziałów nauk politycznych i wydziałów prawa. Jest zwięzły, choć historia, którą opisuje, rozciąga się na wiele wieków. Jak to uzasadnić? Powiedzieć, że chwila obecna nie toleruje rozwlekłości i chętnie nagradza lakoniczność, byłoby wykrętem. Powody, które przesądziły o charakterze niniejszej pracy, mają w istocie inny charakter.

Bez wątpienia stracił ostatecznie na znaczeniu pozytywistyczny dogmat gloryfikujący wiedzę dotyczącą „faktów”. Nie łudzimy się już więc, iż można osiągnąć pewien idealny cel w postaci definitywnego, wyczerpującego opisu. Wyczerpujące mogą być jedynie podręczniki przypominające książkę telefoniczną: oferujące skąpe dane biograficzne, wraz z tytułami najważniejszych dzieł i kilkoma słowami ogólnikowego komentarza. W moim przekonaniu podręcznik nie powinien jednak zwalniać z obowiązku myślenia. Ma inspirować, a nie indoktrynować. Poznając cudze poglądy powinniśmy stawać się mądrzejsi. W historii myśli odnajdziemy bardzo różne wzorce. Warto im się przyjrzeć zwłaszcza dziś, gdy chwieją się kanony.

/fragment Wstępu/

Open post

Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa

Maciej Dybowski, Paweł Łącki, Marek Piechowiak, Grażyna Skąpska, Marek Smolak, Sebastian Sykuna, Jan Winczorek, Jerzy Zajadło
ISBN 83-89356-36-8, twarda oprawa, 286 stron, Gdańsk 2008

Książka jest drugą częścią serii Współczesna niemiecka filozofia prawa. Jej głównym celem jest prezentacja koncepcji filozoficzno-prawnych wybranych współczesnych uczonych, którzy są nie tylko przedstawicielami nauk prawnych, lecz także filozofii i socjologii: Roberta Alexego, Ralfa Dreiera, Jűrgena Habermasa, Otfrieda Hőffe, Arthur Kaufmanna, Niklas Luhmanna, Oty Weinbergera. Autorzy tomu zdają sobie sprawę z subiektywizmu, a może nawet pewnego arbitralizmu tego wyboru, ale jednocześnie uważają, że omówione koncepcje są reprezentatywne i odzwierciedlają główne nurty współczesnych niemieckich dyskusji filozoficzno-prawnych.

Żadna dyscyplina naukowa, w tym także filozofia prawa, nie funkcjonuje jednak w ideowej próżni i jest zawsze w jakiejś mierze twórczą kontynuacją wcześniejszych koncepcji. Stąd bierze się tytuł tego tomu – Przyszłość dziedzictwa. Podstawowe teksty poprzedziliśmy w związku z tym, z jednej strony wprowadzeniem do ogólnej metodologicznej charakterystyki powojennej niemieckiej filozofii prawa, z drugiej zaś posłowiem wskazującym na najnowsze tendencje rozwojowe.

 

/fragment Przedmowy/

Open post

Postępowanie ochronne w prawie celnym

Andrzej Drwiłło
ISBN 83-89356-07-4, twarda oprawa, 296 stron, Gdańsk 2003

W polskiej literaturze prawa celnego dziedziną zbyt mało eksponowaną są postępowania ochronne przed szczególnym napływem towarów na polski obszar celny. Poza nielicznymi publikacjami artykułowymi nie ma opracowania naukowego ujmującego w jedną całość wszystkie rodzaje postępowań ochronnych. Niniejsza publikacja ma wypełnić tę lukę.

Open post

Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-89356-54-3, miękka oprawa, 254 strony, Gdańsk 2011

Bohaterami książki Przemysława Dąbrowskiego są Michał, Witold oraz Emilia Węsławscy, przedstawiciele jednej z najbardziej znanych wileńskich rodzin. Poprzez charakterystykę dziejów jednego pokolenia Autor ukazał funkcjonowanie szeregu instytucji oraz stowarzyszeń zakładanych w mieście nad Wilią na przełomie XIX I XX wieku. Okres ten był dla ziem białorusko – litewskich niezwykle burzliwy. Mimo wielu perturbacji, spotęgowanych klęską powstania styczniowego, udało się Polakom zamieszkującym te tereny wyjść z szeregiem inicjatyw społecznych i kulturalnych. Dawały one nadzieję na renesans polskiej kultury, a w dalszym etapie, na odzyskanie niepodległości państwa polskiego.

Open post

Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918-1939

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-88445-50-7, twarda oprawa, 632 strony, Gdańsk 2012

Książka wypełnia istotną lukę. Brakowało do tej pory rozprawy, która w sposób całościowy opisywałaby koncepcje ustroju politycznego państwa, wysuwane przez polskie ugrupowania, działające w Wilnie w dobie dwudziestolecia międzywojennego. Stolica dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego była po Warszawie najważniejszym ośrodkiem politycznym. Ścierały się tam rozmaite nurty ideowe, a polityczna debata przybierała często specyficzny, właściwy dla miejsca położonego na styku wielu kultur, charakter.

Open post

Kodeks karny. Komentarz.

Oktawia Górniok, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Stanisław M. Przyjemski, Zofia Sienkiewicz, Jerzy Szumski, Leon Tyszkiewicz, Andrzej Wąsek
ISBN 8389356228, twarda oprawa, T. 1 – 877 stron, T. 2 – 616 stron, Gdańsk 2005

Obszerny, dwutomowy komentarz do ustawy Kodeks karny. Autorzy komentarza reprezentują kilka ośrodków akademickich: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Andrzej Wąsek i Jerzy Szumski), Uniwersytet Opolski (Stanisław Hoc), Uniwersytet Śląski (Oktawia Górniok, Michał Kalitowski, Leon Tyszkiewicz), Uniwersytet Wrocławski (Zofia Sienkiewicz).

Stan prawny publikacji: 31 grudnia 2004 r.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8
Scroll to top